Støt foreningen: Køb dine bøger på Saxo via dette link, så får vi et beløb (uanset hvilken vare)

§ 1

Foreningens navn er “DØK-foreningen af 1986”. Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune.

§2

Foreningen har til formål at:

 • At virke for at fremme den enkelte og fællesskabets trivsel på DØK-studiet.
 • At støtte det studenterpolitiske arbejde under DØK-studiet.
 • At fremme arbejdet i aktivitetsgrupper under DØK-studiet.
 • At fremme arbejdet med at fastholde dimittenders tilknytning til DØK-studiet.
 • At fremme dannelsen og dyrkelsen af netværk på tværs og inden for årgangene.

§3

Stk. 1. Som medlemmer af foreningen kan optages:

 1. Studerende på mellemuddannelsen HA(it.)
 2. Dimittender fra HA(it.), HA(dat.) eller Cand.Merc.Dat

Stk. 2. Et medlem kan udelukkes af foreningen indtil førstkommende generalforsamling, såfremt en enstemmig bestyrelse beslutter dette. Udelukkelse kan finde sted jvf., §7.

§4

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer og 2 suppleanter, der består af:

 • Forperson.
 • Kasserer.
 • Fem yderligere bestyrelsesmedlemmer.
 • Kasserersuppleant og bestyrelsessuppleant.

Stk. 2. Bestyrelsen vælges af de tilstedeværende af foreningens medlemmer på generalforsamlingen.

Stk. 3. Forperson vælges på generalforsamlingen. Det samme gælder for kasseren og kassersuppleanten. Forpersonen, kasseren og kassersuppleanten skal vælges blandt de medlemmer, der har bestået DØK-studiets 1. år.

Stk. 4. Bestyrelsens øvrige fem medlemmer og bestyrelsessuppleanten vælges blandt foreningens medlemmer således, at ingen årgang har flertal blandt bestyrelsens medlemmer. Alle tidligere studerende betragtes som én årgang.

Stk. 5. DØK-foreningens arbejde med dimittender ledes af et udvalg – DØK Alumni – på mindst 5 og maksimalt 10 medlemmer bestående af:

 • Forperson for DØK Alumni-udvalget
 • En regnskabsansvarlig
 • Minimum 2 dimittender til DØK Alumni-udvalget og mindst en studerende

DØK Alumni-udvalget, der refererer direkte til bestyrelsen, vælges på generalforsamlingen og sammensættes af mindst 4 dimittender samt mindst en studerende.

Stk. 6. Sekretæren er protokolansvarlig og udfærdiger referat ved hver generalforsamling, som bestyrelsen underskriver ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Stk. 7. Bestyrelsen og DØK Alumni fastsætter i hver deres forretningsorden de nærmere regler for bestyrelsens arbejde.

§5

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af forperson og kasserer.

Stk. 2. Bestyrelsen kan give en person fuldmagt til at handle på bestyrelsens vegne.

Stk. 3. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid tilhørende formue.

Stk. 4. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§6

Stk. 1. Foreningens økonomi dækkes af et kontingent, som medlemmerne betaler, samt af gaver til foreningen, f.eks. ved overskud fra aktiviteter på DØK-studiet.

Stk. 2. Kontingentet fastsættes årligt af generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen.

§7

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden førstkommende juleaften efter regnskabsårets afslutning og indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og angivelse af dagsordenen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 4. Skriftlig afstemning foretages såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer dette.

Stk. 5. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end 1 kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 6. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Referat skal gøres offentlig tilgængelig senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal referatet fra forrige generalforsamling vedlægges.

§8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamlingen skal omfatte:

 1. Godkendelses af stemmeberettigede medlemmer
 2. Valg af dirigent
 3. DØK-Foreningens forpersons beretning
 4. DØK-Alumni udvalgets formpersons beretning
 5. Kasseren forelægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og descharge
 6. Kasseren forelægger bestyrelsens forslag til:
  • Kontingent for studerende.
  • Kontingent for tidligere studerende
  • Budget
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Valg af syv (7) bestyrelsesmedlemmer
  • Forperson jvf. paragraf 4. stk. 3.
  • Kasserer jvf. paragraf 4. stk. 3.
  • Fem (5) andre bestyrelsesmedlemmer jvf. paragraf 4. stk 4.
  • Alumni; En forperson, mindst tre (3) dimittender samt en studerende til DØK Alumni-udvalget jvf. paragraf 4. stk. 6.
 9. Valg af to (2) suppleanter
 • (1) Kasserersuppleant jvf. paragraf 4. stk. 3.
 • (1) Bestyrelsessuppleant
 1. Valg af to (2) revisorer samt én (1) revisorsuppleant
 2. Eventuelt

§9

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det nødvendigt, når 2/3 af DØK-studiemødet eller når 1/4 af foreningens medlemmer fremsætter motiveret anmodning med angivelse af dagsordenen til bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget af bestyrelsen, og den skal indvarsles i lighed med reglerne for ordinær generalforsamling.

§10

Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra den 1. oktober til 30. september.

Stk. 2. Revisorerne skal senest 3 uger før en generalforsamling have årsregnskabet tilsendt, herunder kvitteringer, kontoudtog og andet relevant materiale hvis muligt i elektronisk form.

Stk. 3. Revisorerne skal gennemgå regnskabet kritisk og tilbagelevere det senest 7 dage efter modtagelsen til kasseren forsynet med revisorernes bemærkninger og underskrift.

Stk. 4. Foreningens midler bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

Stk. 5. Revisorer eller revisorsuppleant må ikke være indvalgt i DØK foreningens bestyrelse herunder DØK Alumni-udvalget.

§11

Stk. 1. Til foreningens ophævelse kræves en i dette øjemed indkaldt generalforsamling. Vedtagelse herom kan kun ske med 2/3 majoritet af de angivne stemmer.

Stk. 2. Ophæves foreningen, skal dens midler uddeles til: Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse.