Generalforsamling

Vedhæftet på denne side kan du finde informationer om DØK Foreningens generalforsamlinger, samt referater af disse.

Om generalforsamlingen

Generalforsamlingen er DØK Foreningens højeste myndighed; denne skal afholdes inden førstkommende juleaften efter regnskabsårets afslutningen og indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, og angivelse af dagsorden. Som regel afholdes generalforsamlingen i forbindelse med DØK Galla, som typisk afholdes en lørdag i november måned.

Hvis du skulle ønske at have et forslag behandlet på generalforsamlingen, skal dette være sekretæren (Anne-Sofie McNair Rahbæk pr. d. 11/11/17) i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Alle sager afgøres på generalforsamlingen ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves udelukkelse af et medlem, samt ændringer af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er for forslaget. En skriftlig afstemning kan også foretages, såfremt generalforsamlingen eller dirigenten beslutter dette.

Ved personvalg, hvor mere end én kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Referatet af generalforsamlingen underskrives både af dirigenten og bestyrelsen. Referatet skal gøres offentligt tilgængeligt senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal referatet fra forrige generalforsamling vedlægges.

Såfremt der måtte opstå mangler, eller vedrørende spørgsmål, kan disse rettes til [email protected]

Referater